CO2-Prestatieladder

TH Beton B.V. gaat verantwoord om met mensen, milieu, energie en grondstoffen. Wij nemen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid en verkleinen onze CO2-footprint. Hiertoe hanteren wij een beleidsvisie en beleidsdoelstellingen op het gebied van MVO en duurzaamheid, die we als volgt hebben geformuleerd: 

Duurzaamheid 
Binnen de brede bouw- en vastgoedsector, waarin TH Beton actief is, wordt steeds meer waarde gehecht aan duurzaamheid en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ook TH Beton streeft naar continue verbetering op het gebied van milieu door bewust en efficiënt om te gaan met grond- en hulpstoffen en relevante (milieu)wet- en regelgeving. TH Beton wil zich de komende jaren verder gaan ontwikkelen, niet alleen als een specialist in de diensten die ze uitvoeren, maar ook als een duurzame en maatschappelijk verantwoorde organisatie!

Personeel & Ontwikkeling

Het nemen van maatschappelijke verantwoordelijkheid betekent niet alleen zorgdragen voor de maatschappij, maar ook voor onze medewerkers. Deze zijn de kern van de organisatie.

De kwaliteit van hen wordt continue getoetst en verbeterd, indien nodig of gewenst met opleiding. De veiligheid en het welzijn van hen staan bovenaan. De organisatie werkt volgens VCA op de projectlocaties en heeft een veiligheidsbewustzijn project. Er zijn procedures opgesteld voor veilig en gezond werken, waarbij ook het welzijn een aandachtspunt is. Voor de medewerkers faciliteren we alle zaken die nodig zijn waaronder persoonlijke beschermingsmiddelen, veilige arbeidsmiddelen, instructie en opleiding.

De opbouw van het personeelsbestand is een afspiegeling van de opbouw van de samenleving. Voor de in te vullen functies wordt geen onderscheid gemaakt tussen man/vrouw, jong/oud en/of etnische afkomst. Waar mogelijk worden kantoor- en buitenfuncties ingevuld door mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt danwel het contracteren van bedrijven vanuit de sociale werkvoorziening. Ook biedt TH Beton actief kansen aan leerlingen en stagiaires.

TH Beton wil de flexibele schil van arbeidskrachten en in te zetten materieel, welke bestaat uit inhuurpersoneel en inhuurmachines, op peil houden. Hierdoor is het mogelijk om snel te reageren op wisselend werkaanbod. Om het inhuurpersoneel zo snel mogelijk te laten wennen aan de werkmethodes, communiceren we duidelijk over de taken en verwachtingen. Op deze manier krijgen ze de kans om kwalitatief mee te ontwikkelen. 

Tot slot zijn we PSO gecertificeerd. PSO is een door TNO ontwikkeld wetenschappelijk onderbouwd meet- en registratie instrument. Tevens dient het als kwaliteitskeurmerk dat inzichtelijk maakt in welke mate organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen.

Maatschappelijke initiatieven
TH -Beton is altijd al bezig geweest met maatschappelijk verantwoord ondernemen door onder andere maatschappelijke initiatieven te ondersteunen.

Om onze maatschappelijke verantwoordelijkheid vast te houden zijn wij nauw betrokken bij de maatschappij en een bron van werkgelegenheid en ontwikkeling.

Zo sponsort TH Beton sport-, cultuur- en maatschappelijke projecten (zelfs in Suriname!), organiseert het activiteiten voor kinderen en geeft het gastcolleges in het (hoger) onderwijs.

CO2-Prestatieladder
TH Beton is voortdurend op zoek naar nieuwe mogelijkheden om de CO₂-emissie als gevolg van de eigen bedrijfsvoering en projecten te reduceren. TH Beton is gecertificeerd conform de CO₂-Prestatieladder niveau 3: een instrument om duurzaamheid kenbaar te maken in het aanbestedingsproces. Dit houdt in dat binnen de onderneming alle energiestromen inzichtelijk zijn, bepaald is op welke manier de CO₂-emissie wordt gereduceerd, hierover proactief intern en extern wordt gecommuniceerd en de organisatie actief participeert in keteninitiatieven. Middels dit certificaat (h)erkennen opdrachtgevers bedrijven die reductie van CO₂-emissie serieus nemen.

Beleid CO2 emissie

TH Beton is naast de huidige inspanningen voor duurzaamheid, waaronder het recyclen en hergebruiken van afvalstromen als bedrijfs-, bouw-, en sloopafval, ook actief om de CO₂-emissie te reduceren. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een milieuverantwoord en goed onderhouden wagenpark, vergroting van het aandeel groene energie, door o.a. het plaatsen van zonnepanelen, voorlichting aan medewerkers over "het nieuwe rijden en draaien" en "good housekeeping" op het kantoor. In 2013 is TH Beton gestart met het meten van haar CO₂-emissie. Vervolgens zijn periodiek doelstellingen geformuleerd om CO₂-footprint te reduceren. Voor 2018 - 2020 is de doelstelling om de CO₂-emissie te verlagen met 3%, zowel in scope I als II. Dit is een absolute besparing van 110,5 ton CO₂.

De CO₂-emissie per fte is t.o.v. het referentiejaar gestegen zowel in scope 1 (6,5%) als in scope 2 (15,5%). De stijging is te verklaren door het steeds meer machinaal slopen, wat handslopen vervangt (plus de uitbreiding van het machinepark met twee grote kranen). Arbo-technisch is dit beter, maar voor de CO₂-emissie heeft dit een negatief effect. In 2019 is er 6% meer diesel verbruikt dan in 2018. Dit komt gedeeltelijk door de overname van B. Schepens B.V. per 01-07-2019. Door onze investeringen in energiezuinige voertuigen/materieel en bewustwording proberen we dit negatieve effect op de CO₂-emissie zo klein mogelijk te houden. Denk hierbij onder andere aan de aanschaf van elektrische auto's, heftrucks en kranen, EURO-6D vrachtwagens, (gedeeltelijk) hybride rupskranen en zeer zuinige graafmachines en mobiele kranen (Stage-IV/V). Met betrekking tot het creëren van bewustwordingsgedrag zijn ook inspanningen verricht. Met de 528 zonnepanelen op ons pand in Eindhoven wekken we bijna de helft van onze energie voor die locatie op. Verder reduceren we ons energieverbruik door, waar mogelijk, het gebruik van LED-verlichting, bijvoorbeeld in de werkplaats van Hesta. In onze CO₂-Emissie-Inventaris en het Energiemanagement Actieplan, die op de website gepubliceerd zijn, kunnen alle exacte gegevens ingezien worden met betrekking tot ons totale verbruik, CO₂-emissie en onze plannen om deze te reduceren.

Ook in de nabije toekomst blijven we investeren in maatregelen, zetten we acties in (zoals de verduurzaming van het pand van onze vestiging in Oosterhout) en zullen we deelnemen aan (keten)initiatieven waarmee we onze CO₂-emissie verlagen.

Uitstoot door vervoer 
De CO2-emissie wordt grotendeels veroorzaakt door het brandstofverbruik van voertuigen en materieel, het bedraagt dan ook ruim 90% van de totale CO2-footprint. Om dit te reduceren heeft TH Beton een aantal maatregelen genomen:

  • vernieuwing van het machinepark met milieuverantwoorde voertuigen en materieel, minimaal Euro-5 of 6 norm, maximaal een C-label of elektrisch;
  • chauffeurs en medewerkers met een bedrijfsauto de training "het nieuwe rijden en draaien" laten volgen;
  • periodiek controleren van de bandenspanning;
  • ter optimalisatie van transportbewegingen is het wagenpark voorzien van een GPS systeem. Met behulp van dit systeem beperkt de planning het percentage “lege ritten”.

Wat hebben we al bereikt?  

Relevante links en downloads:

CO2-Emissie-Inventaris_HoldingHeezenEindhovenBV_2019.pdf

30-12-2019_Halfjaarlijkse update prestaties CO2.pdf

Green Business Club Eindhoven Spoorzone

Website Stichting Klimaatvriendelijk Aanbesteden & Ondernemen (SKAO)


Energiemanagement-Actieplan_HH_2018-2020_update 28-05-2019.pdf   

Deelname Keteninitiatief GBC 2019.pdf

CO2-Emissie-Inventaris_2018

Veiligheidsbewustzijnsprogramma.pdf

Archief documenten