MVO en duurzaamheid

TH Beton wil een belangrijke bijdrage leveren aan de samenleving, door respectvol om te gaan met mensen, ruimte, energie en grondstoffen. Ons doel is om vanuit ons vakgebied mee te bouwen aan een gezonde planeet, die we straks op een verantwoorde manier kunnen doorgeven aan komende generaties. 

In ons beleid op het gebied van MVO en duurzaamheid onderscheiden we vijf gebieden: mens, natuur, grondstof, energie en proces. Hieronder vatten we puntsgewijs ons beleid op elk van deze gebieden samen. 


1. Mens

  • Wij letten erop dat onze medewerkers hun capaciteiten op een gezonde manier inzetten;
  • Voor onze projecten zetten wij ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt in;
  • Onze medewerkers kunnen beschikken over een modern machinepark, verantwoord gereedschap en veilige hulpmiddelen. 

2. Natuur/leefmilieu

  • Onze werkzaamheden mogen niet resulteren in een blijvende inbreuk op de natuur;
  • Wij compenseren onze CO2-uitstoot.

3. Grondstof

  • Wij richten onze planning en werkwijze zo in, dat afvalstromen die vrijkomen bij sloop, renovatie of demontage direct als grondstof kunnen worden hergebruikt (dus zonder eerst terecht te komen bij een afvalverwerker).

4. Energie

  • Wij kiezen zoveel mogelijk voor energiebesparende (en CO2- en NOx-reducerende) methoden, materialen en technieken. 

5. Proces

  • Wij richten al onze processen zo mens- en milieuvriendelijk mogelijk in;
  • Wij geven onze opdrachtgevers inzicht in onze rest- en afvalstoffenverantwoording.

Handhaving
Wij ontwikkelen niet alleen beleid op het gebied van MVO en duurzaamheid, maar zetten ons ook actief in voor het meetbaar maken en kunnen handhaven van de gemaakte afspraken. Dit borgen wij door afspraken niet alleen intern vast te leggen, maar ons hier ook aan te committeren richting onze opdrachtgevers en (lokale) media.